Een ogenblik geduld a.u.b., de pagina wordt geladen.

Algemene voorwaarden

1.    Algemeen

1.1 CareerStyles is een geregistreerd handelsmerk van Dekapenta en is gevestigd te Den Haag.

1.2 CareerStyles heeft tot doel om mensen zelfinzicht te verschaffen door middel van een geautomatiseerde zelfanalyse. Door gebruik te maken van de applicatie en diensten aanvaardt de gebruiker de Algemene Voorwaarden en verplicht de gebruiker zich om conform hieraan te handelen.

1.3 Onder gebruiker wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de software applicatie en diensten van CareerStyles. Dat is zowel de intermediair die de eindgebruiker toegang tot de site verschaft om een Persoonlijk Profiel te maken als ook de eindgebruiker zelf die een Persoonlijk Profiel maakt.

1.4 Onder gebruikersovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen de gebruiker en CareerStyles, op basis waarvan CareerStyles de gebruiker het recht verleent om de CareerStyles applicatie en daaraan verbonden diensten te gebruiken.

2.  Duur en beëindiging

2.1 De gebruikersovereenkomst treedt in werking bij gebruik van de site en/of het afnemen van andere diensten. In geval van registratie op de site zal CareerStyles zo spoedig mogelijk na betaling zorg dragen voor toelating van de gebruiker tot de CareerStyles applicatie. Vanaf het moment van betaling heeft de gebruiker maximaal drie maanden de gelegenheid om de betaalde diensten af te nemen. De gebruikersovereenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De gebruiker is niet gerechtigd derden toegang tot de CareerStyles applicatie te verschaffen.

2.2 CareerStyles behoudt zich het recht voor een registratie van een gebruiker te weigeren, wat de betreffende gebruiker zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
    
2.3 CareerStyles is gerechtigd om een overeenkomst met de gebruiker via kennisgeving via  e-mail te beëindigen, ingeval:
(a) de gebruiker in strijd handelt met bepalingen van een dergelijke overeenkomst.
(b) de gebruiker in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, onder curatele of bewind is gesteld of, indien toepasselijk, is ontbonden.

2.3 CareerStyles behoudt zich het recht voor om het gebruik of de toegang tot (onderdelen van) de CareerStyles applicatie voor een gebruiker te allen tijde te blokkeren en/of andere diensten te onthouden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien dat in haar opvatting nodig is, onder meer indien de gebruiker in strijd handelt met bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CareerStyles, of enige relevante regelgeving of wettelijk voorschrift, of indien de gebruiker handelingen heeft verricht die CareerStyles ongepast of onaanvaardbaar acht.

2.4 Beëindiging als omschreven in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met onmiddellijke ingang of op de datum vermeld in de e-mail aanzegging van de beëindiging. Gebruiker heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen. Onder meer in de volgende gevallen zijn resterende gelden niet terugvorderbaar: Wanneer gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van CareerStyles, wanneer CareerStyles niet, of niet volledig, beschikbaar is; wanneer het lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in artikel 2.2 of 2.3 wordt beëindigd.

2.5 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen CareerStyles en de gebruiker, uit welke hoofde dan ook. In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen CareerStyles en de gebruiker eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

3. Voorwaarden voor gebruik

3.1 De gebruiker moet minimaal 18 jaar oud zijn.

3.2 Gebruiker verklaart CareerStyles op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook.

3.3 De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die CareerStyles of haar dochterondernemingen, partners of contractspartijen of overige derden schade toe kunnen brengen, dan wel handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of buitenlandse wet- en regelgeving. Onder de handelingen bedoeld in dit artikel worden onder meer verstaan: (a) het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van CareerStyles en/of derden;  (b) de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; (c) vernieling, beschadiging of op andere wijze onbruikbaar maken van de CareerStyles applicatie en/of andere computersystemen en/of software van CareerStyles en/of derden; (d) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren en/of vernietigen van communicatie of gegevensopslag; (e) het zonder toestemming binnendringen of trachten binnen te dringen van de CareerStyles applicatie en/of andere computersystemen (“hacken”); (f) seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; (g) de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno en crimineel dataverkeer.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 CareerStyles behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden, te wijzigen.

4.3 Restitutie van het door gebruiker betaalde bedrag is niet mogelijk, tenzij door gebruiker kan worden aangetoond dat CareerStyles in gebreke is gebleven.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle elementen van de CareerStyles, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten, merkrechten, octrooien, knowhow en vertrouwelijke informatie, komen te allen tijde exclusief toe aan CareerStyles. 

5.2 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, dient de Gebruiker de in Artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven intellectuele eigendomsrechten te allen tijde geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het reproduceren, distribueren, publiceren, wijzigen, kopiëren of doorgeven van de elementen zoals omschreven in Artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden is strikt verboden, tenzij CareerStyles daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het gebruik van bedoelde elementen op enige website, applicatie of in enig computer netwerk is eveneens verboden, evenals het ontwikkelen van concepten, werken of materialen die zijn afgeleid van of gebaseerd op bedoelde elementen.

6. Persoonsgegevens

6.1 De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand van CareerStyles. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst en eventuele nadere overeenkomsten, waarvoor de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij deze verstrekking wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is. De verwerking van persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Aansprakelijkheid

7.1 CareerStyles is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord die verband houdt met of het gevolg is van het gebruik van de diensten van CareerStyles, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CareerStyles.Met name is CareerStyles niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de CareerStyles applicatie en/of onderbrekingen daarvan, virusverspreiding, gebreken in communicatieverbindingen of diefstal van, vernieling van, schade aan of ongeautoriseerde toegang tot de computer of het netwerk van de Gebruiker of schade die voortkomt uit de andere diensten van CareerStyles.

7.2 CareerStyles aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het gebruik dat van de diensten van CareerStyles en de inhoud ervan wordt gemaakt, noch voor eventuele schade of kosten die daarmee op enigerlei wijze verband houden. CareerStyles is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie afkomstig van derden, waarnaar al dan niet automatisch, tussentijds of tijdelijk verwezen wordt door of via de CareerStyles-applicatie of anderzijds.

7.3 De gebruiker die in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CareerStyles B.V., is aansprakelijk voor alle daaruit voor CareerStyles of voor derden voortvloeiende schade.

7.4 De gebruiker vrijwaart CareerStyles tegen alle aanspraken van derden verband houdende met schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten van CareerStyles door de gebruiker of door andere derden, onder andere in het geval dat die zich met gebruikmaking van apparatuur, netwerk of diensten van de gebruiker toegang hebben verschaft tot de CareerStyles-applicatie.

7.5 De gebruiker vrijwaart CareerStyles tegen alle aanspraken van derden verband houdende met schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen door de gebruiker van diens verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of andere overeenkomsten met CareerStyles.

7.6 CareerStyles garandeert niet de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie en/of het advies dat in het kader van de dienstverlening door of via CareerStyles door ons of door derden wordt verstrekt. CareerStyles is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door ons op de site is gezet of informatie en/of advies die via ons aan gebruiker is doorgegeven.

7.7  CareerStyles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch zijn wij gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet,verspreiding van virussen, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortkomende uit aanspraken van derden jegens deelnemers.

7.8 CareerStyles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de deelnemers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de diensten van CareerStyles .

8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of enige andere daaruit voortvloeiende overeenkomst, indien zulke vertraging of tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de CareerStyles applicatie en/of storingen en/of onderbrekingen daarvan, virusverspreiding en gebreken in communicatieverbindingen.

9. Verplichtingen CareerStyles B.V.

9.1 CareerStyles streeft ernaar de CareerStyles applicatie 24 (vierentwintig) uur per dag, 7 (zeven) dagen per week beschikbaar te stellen.

9.2 Storingen in de CareerStyles applicatie die geen storing in de telefoondienst van de telecommunicatieaanbieder of in de apparatuur en/of in de programmatuur van de gebruiker, dan wel uitval van elektriciteit betreffen, worden, indien redelijkerwijs mogelijk, opgeheven door CareerStyles. De kosten van de storingsopheffing in de CareerStyles applicatie komen voor rekening van de gebruiker, indien de storing het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de CareerStyles applicatie door de gebruiker, dan wel te wijten is aan een handelen of nalaten in strijd met deze Algemene Voorwaarden door de gebruiker.

10. Rechten CareerStyles 

10.1 CareerStyles is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de CareerStyles applicatie door te voeren, indien zulks volgens haar nodig mocht blijken.

10.2 CareerStyles garandeert niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de CareerStyles applicatie.


10.3 CareerStyles is, zonder voorafgaande bekendmaking, gerechtigd het gebruik van de CareerStyles applicatie te beperken en/of de buiten gebruik te stellen voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het systeem.


10.4 De voorwaarden en omstandigheden van de overeenkomsten tussen gebruiker en CareerStyles kunnen elk moment onderhevig zijn aan veranderingen en worden 24 uur nadat gebruikers hierover geïnformeerd is van kracht.

11. Diversen

11.1 Wanneer CareerStyles wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen gebruiker en CareerStyles bestaan over op deze andere rechtspersoon.

11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3 Op betrekkingen tussen gebruiker en CareerStyles is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CareerStyles zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


11.4 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CareerStyles in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CareerStyles vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Dit zal de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CareerStyles niet aantasten

11.5 CareerStyles is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, in welk geval de meest recente versie daarvan de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van CareerStyles beheerst. Wijzigingen worden uiterlijk 1 (een) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de CareerStyles site, dan wel op een nader aan te geven wijze. De gebruiker die een dergelijke wijziging niet wenst te accepteren, is bevoegd tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gebruikersovereenkomst, uiterlijk op de dag voorafgaand aan dit tijdstip op te zeggen.