Een ogenblik geduld a.u.b., de pagina wordt geladen.

Opmerkelijk

Hieronder vind je een selectie van onderzoeksgegevens die betrekking hebben op de relatie tussen persoonlijkheid en werk.

Extraverten hebben meer plezier

De gedachte was altijd dat extraverte mensen het meest plezier hebben in een groep en introverte mensen als ze op zichzelf of in een klein gezelschap zijn. Uit recent onderzoek blijkt echter dat extravert gedrag, je sociaal uitleven, assertief zijn ook introverte mensen gelukkig maakt. In het onderzoek werd door middel van testen mensen eerst gescheiden in extraverte en introverte types en vervolgens werd aan beide groepen gevraagd om zich extravert te gedragen. Zoals te verwachten hadden extraverte mensen daar plezier in. Maar tegen de verwachting in gold dat ook voor introverte mensen, hoewel ze dat van tevoren niet hadden verwacht. Waarbij waarschijnlijk wel geldt dat extraverte mensen het altijd leuk vinden om zich extravert te gedragen, terwijl introverte het af en toe leuk vinden om dat te doen. Anders gezegd: extraverte mensen zijn altijd in voor een feestje terwijl introverte mensen een feestje af en toe leuk vinden.

De vraag is dan natuurlijk waarom introverte mensen zich niet vaker extravert gedragen als ze daar gelukkiger van worden. Dat komt volgens de onderzoekers omdat we ons gedragen volgens de verwachtingen die we van onszelf hebben en slecht kunnen voorspellen wat ons plezier geeft.

Wat dit onderzoek aantoont is dat het vooral voor introverte mensen goed is om af en toe uit hun comfortzone te treden en zich extravert te gedragen. Dus participeer in teams en neem daarin een leidende in plaats van een rol op de achtergrond, presenteer je ideeën mondeling in plaats van weer een notitie te schrijven en ga actief netwerken in plaats van af te wachten tot iemand naar jou toekomt. Je zult niet alleen zien dat je er plezier hebt maar ook dat je er waardering voor krijgt. Want we wisten al uit ander onderzoek dat extravert gedrag in organisaties meer op prijs wordt gesteld dan introvert gedrag.

Persoonlijkheidstype en Leren

Dit filmpje illustreert hoe verschillend mensen leren. Extraverte-Sensing typen moeten veel oefenen en leren van hun fouten. Introverte-Intuition typen lossen het probleem in hun hoofd op door er over na te denken en hebben geen baat bij trial en error. Ook blijkt dat eerder vooraf om toestemming vragen en graag feedback ontvangen. Introverte-Intuition typen vragen niet om toestemming en hebben minder behoefte aan feedback.

Management

Niet iedereen is geschikt voor manager

ENTJ, INTJ, ESTJ, ISTJ zijn het vaakst vertegenwoordigd in managementfuncties.
Er zijn niet veel verschillen tussen managers uit USA, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Nederland, Frankrijk, Spanje, België en Duitsland.

Verschil Managers-Ondernemers

Lijnmanagers worden vaak gekenmerkt door ESTJ en ISTJ, Algemeen Managers door ENTJ en INTJ en Ondernemers door ENTP.

Verschil Mannen-Vrouwen

De aanname dat vrouwen zich relatief meer door hun gevoel laten leiden dan mannen wordt bevestigd door onderzoek dat zich richtte op het verschil in percentage tussen de functies 'Thinking' en 'Feeling', zoals dat naar voren kwam in mannen en vrouwen. Het verschil is aanzienlijk. Daarentegen blijkt dat bij vrouwen in managementposities 'Thinking' dominant is en even hoog scoort als bij mannen. Dit roept de vraag op of vrouwen die zich meer laten leiden door verstand dan gevoel, sneller doorstromen naar de top of dat vrouwen als ze eenmaal een managementpositie hebben, zich aanpassen en zich rationeler opstellen.

Managers over de hele wereld lijken op elkaar

Uit een onderzoek uit 2009 onder Chinese managers blijkt dat zij vooral worden gedomineerd door het ESTJ-type, waarmee ze zich onderscheiden van de Chinese populatie als geheel. Hun profiel vertoont wel veel overeenkomsten met dat van Amerikaanse managers. De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat ondanks grote cultuurverschillen mensen met hetzelfde psychologisch profiel zich aangetrokken voelen tot managementfuncties.

Belangrijkste type in management per sector

Landbouw en Visserij: INTJ
Energie: INTJ
Chemische Industrie en Farmacie: ENTJ
Industrie: ENTJ
Bouw: INTJ
Retail: ENTJ
Transport: INTJ
Financiële sector: INTJ
Toerisme: ENTJ
Overheid: INTJ

Beroepen

Beroepsgroepen en typen

Uit onderzoek blijkt dat een specifiek persoonlijkheidstype vaker vertegenwoordigd is in een bepaalde beroepsgroep dan andere typen:

Accountants: ISTJ
Verkoopmedewerkers: ENFP
Architecten: ENTP
Artiesten en kunstenaars: INFP
Wetenschappers: INTP
Biologen: INTJ
Loopbaanadviseurs: ENFJ
Kassières: ISFP
Medewerkers Kinderopvang: ESFJ
Helpdeskmedewerkers: ESTP
Softwareontwikkelaars: ISTJ
Tandartsen: ESTJ
Schrijvers: INFJ
Medewerkers Klantenservice: ISFJ
Koks: ISTP
Marketing Managers: ENTJ

Overig

Hogeropgeleiden hechten aan innovatie en persoonlijke ontwikkeling

Hogeropgeleiden kiezen voor organisaties die hen in staat stellen om zich persoonlijk te ontwikkelen en die innovatief en visionair zijn. De keuze is verklaarbaar vanuit het persoonlijkheidstype van hogeropgeleiden. Voor Intuition-mensen is immaterieel inkomen, wat onder andere tot uitdrukking komt in de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen, belangrijker dan voor Sensing-mensen. Daarbij raken Intuition-mensen gemotiveerd als zij voor uitdagingen worden gesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij kiezen voor innovatieve organisaties.

Individualisten versus Teamspelers

Niet iedereen is even bereid om zijn eigenbelang op te offeren ten faveure van het groepsbelang. Uit onderzoek blijkt dat mensen die meer ‘Feeling’ zijn, zich altruïstischer gedragen en bereid zijn anderen aan te spreken op gedrag dat tegen het algemeen belang in gaat, ook als ze daar zelf slechter van worden. Mensen die meer ‘Thinking’ zijn, zijn daartoe veel minder bereid. Die denken meer aan hun eigenbelang. Sekse speelt hierin geen rol. Vrouwen en mannen die meer ‘Thinking’ dan ‘Feeling’ zijn, gedragen zich hetzelfde.

Misverstanden over introverte mensen

Verlegen, sociaal onhandig en niet goed uit je woorden kunnen komen. Dat zijn maar een paar van de misvattingen die er over introverte mensen bestaan. Marti Laney maakt korte metten met deze vooroordelen en geeft nuttige tips wat je als introvert juist wel en juist niet moet doen als het gaat om je werk, relaties en sociale leven.

Netwerken. Het woord alleen al intimideert introverte mensen. Toch ontkom je er ook als introvert niet aan om jezelf te promoten als je carrière wilt maken. Het boek van Nancy Ancowitz, Self Promotion for Introverts, beschrijft hoe je als introvert gebruik kunt maken van je sterke punten om onder andere een goed sollicitatiegesprek te voeren, met zelfvertrouwen een presentatie te geven en effectief te netwerken.

 

Een bedankje heeft veel effect

Het was al bekend dat een bedankje ontvangen aanzet tot sociaal gedrag. Op basis van recent Amerikaans onderzoek is duidelijk geworden wat het mechanisme hierachter is. Het blijkt dat de ontvangst van een bedankje bijdraagt aan je gevoel van eigenwaarde in een groep. Dat leidt er niet alleen toe dat iemand zich socialer opstelt naar de gever van het bedankje maar ook naar anderen. Als je als leidinggevende je dank uitspreekt naar een medewerker, zal hij zich niet alleen behulpzamer opstellen naar jou maar ook naar zijn collega’s. Dit onderzoek bevestigt dat managers er alert op dienen te zijn om hun expliciete individuele waardering voor hun medewerkers uit te spreken. Deze waarschuwing geldt vooral voor introverte managers, die niet zo geneigd zijn om dat te doen, in relatie tot hun extraverte medewerkers. Extraverte mensen haken meer naar erkenning dan introverte. Zij zullen er dan ook het meeste last hebben als ze nooit eens dank je wel te horen krijgen.

Deze conclusie is relevant in het licht van persoonlijkheidstypen. Persoonlijkheidstypen ENFJ,ESFJ, ENFP, ESFP, zijn door hun gerichtheid op anderen en extravertheid sneller dan andere typen, geneigd om positieve feedback te geven. Van de persoonlijkheidstypen die geneigd zijn dat het minste te doen (INTJ, ISTJ, INTP, ISTP) gaat dus veel minder stimulans uit naar anderen om zich sociaal te gedragen.